O nás

Tento web spravuje Odborná skupina pro tmavé nebe při České astronomické společnosti. Jeho cílem je poskytnout široké veřejnosti informace o problematice světelného znečištění - fenoménu moderní doby, na který jako první poukázali astronomové a který se stále víc dotýká nejen přírody a životního prostředí, ale nás všech.

V souvislosti se světelným znečištěním se Česká astronomická společnost podílí na několika projektech, jako jsou oblasti tmavé oblohy, poradenství v oblasti šetrného osvětlování, mapování světelného znečištění v chráněných územích ČR nebo metodická podpora odborných prací žáků a studentů. Spolupracujeme přitom s mnoha dalšími partnery, kterými jsou např. místní samosprávy, Správy CHKO a národních parků, občanská sdružení, Astronomický ústav AVČR, Lesy ČR, hvězdárny a planetária a další.

Cílem kampaně je ochrana nočního prostředí včetně hvězdné oblohy a jeho zachování pro budoucí generace. Cestou k tomuto cíli je kvalitní a šetrné osvětlování, které využívá moderních poznatků a technologií, dobře slouží svému účelu a přitom zbytečně neobtěžuje své okolí.

Kontaktovat nás můžete na adrese info@svetelneznecisteni.cz.
Prosím, vezměte v potaz, že jsme nezisková iniciativa - nemáme záměr ani kapacitu provozovat projekční činnost, vyřizovat dotace, ani podobné záležitosti, které jsou doménou komerčních firem. Naopak můžeme poskytnout jednoduchou radu nebo doporučení pro zadání zakázky, případně okomentovat již existující projekty, záměry či návrhy.

Kdo jsme

Míla Moudrá

Absolventka ochrany životního prostředí na PřF UK, spoluautorka rešeršních textů. Snaží se o začlenění ochrany nočního životního prostředí do povědomí zejména odborné veřejnosti.

Pavel Suchan

Pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. Zde se mj. zabývá ochranou pozorovacích podmínek observatoře v Ondřejově. Je místopředsedou České astronomické společnosti a předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické společnosti. V problematice světelného znečištění se pohybuje od samého začátku v České republice, od roku 2001. Byl u všech zákonodárných iniciativ v parlamentu a také u vzniku všech tří oblastí tmavé oblohy u nás.

Michal Bareš

Dlouholetý astronom amatér se zájmem o tmavou oblohu a pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Autor mnoha textů na tomto webu, člen International Dark-Sky Associaton, specializuje se na měření světelného znečištění a podílí se na aktivitách v Manětínské oblasti tmavé oblohy.

Martin Petrásek

Režisér, kameraman a popularizátor vědy. Vystudoval teoretickou fyziku a astrofyziku na Slezské univerzitě v Opavě. Na stejné instituci přednáší také o světelném znečištění. Věnuje se především problematice rušivého světla na komunální úrovni. Byl členem Urbanistické komise rady města Opavy a předsedou dozorčí rady Technických služeb v Opavě, které mají na starosti veřejné osvětlení ve městě.

Martin Mašek

Je spojený především s Jizerskou oblastí tmavé oblohy. Pracuje pro Fyzikální ústav AVČR a je autorem mnoha měření světelného znečištění nejen u nás, ale i v zahraničí. Stará se o prezentaci kampaně na sociálních sítích.

Jan Kondziolka

Je hlavním iniciátorem vzniku Beskydské oblasti tmavé oblohy, autorem a koordinátorem mimořádně úspěšného projektu podpořeného nadací Think Big v letech 2011-2013. Jeho aktivity se soustředí zejména na Moravskoslezský region.

Naši partneři

Stručně z historie

První kroky proti světelnému znečištění v České republice podnikla Odborná skupina pro tmavé nebe České astronomické společnost okolo roku 2001; na jejich základě byla do zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. zavedena definice světelného znečištění a možnost regulace světelných reklam obcemi. Toto opatření mělo později být doplněno nařízením vlády, jež prosazovalo výměnu nevyhovujících světelných zdrojů za vhodné; k vydání tohoto nařízení již ovšem nedošlo.

V pozdějších letech byla v informování veřejnosti aktivní zejména Hvězdárna a planetárium Brno, a to organizací akce Globe at Night, při které se široká veřejnost podílí na mapování světelného znečištění.

V roce 2008 jeden z našich spolupracovníků, Vojtěch Kohout, založil veřejně přístupnou databázi SkyQuality.cz určenou ke sledování stavu noční oblohy. To bylo prvním impulzem k budování znalostní báze o měření světelného znečištění a přebírání zkušeností ze zahraničí. Během několika málo let databáze nasbírala přes tři tisíce měření z téměř tří stovky lokalit zejména střední Evropy, a tento počet se stále zvyšuje.

Rok 2009 byl Mezinárodním rokem astronomie a při této příležitosti přišla polská Univerzita ve Wroclawi s námětem na založení Jizerské oblasti tmavé oblohy na pomezí Česka a Polska. Oblast, která byla vyhlášena šesti institucemi z české a polské strany, od té doby slouží jako místo pro setkávání astronomů a široké veřejnosti při pozorování denní i noční oblohy. Návštěvníci jsou informováni o problematice světelného znečištění a mají možnost spatřit na vlastní oči krásy tmavé oblohy s nerušeným pohledem na Mléčnou dráhu.

Důležitým mezníkem byl rok 2011, kdy se týmu pod vedením Jana Kondziolky podařilo získat podporu z programu Think Big od Nadace Telefónica a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Projekt Popularizace a výzkum světelného znečištění byl v programu Think Big úspěšný pětkrát po sobě až do roku 2013 a díky této podpoře byla například založena Beskydská oblast tmavé oblohy, uspořádány semináře pro pracovníky chráněných území či zprovozněna fotografická sestava pro měření míry světelného znečištění.

Na tento projekt v programu Think Big navázala Pavla Hudcová s projektem Zachraňme TMU!, jehož cílem je zvýšit informovanost prostřednictvím seminářů ve školách, školení pro učitele a tvorbou popularizačních videoklipů. Materiály vztahující se k tomuto projektu najdete na stránce o vzdělávání.

V roce 2014 byla z iniciativy místních obyvatel a Západočeské pobočky České astronomické společnosti založena Manětínská oblast tmavé oblohy, která má v zakládacím dokumentu poprvé definovány požadavky na šetrné osvětlení, které umožňují účinnou ochranu místního nočního prostředí.

V roce 2017 byla ustavena vládní meziresortní komise, která měla za úkol shromáždit základní informace o světelném znečištění a navrhnout vládě a jednotlivým ministerstvům konkrétní kroky kterými by bylo možné tento problém řešit. Práce této komise byla završena závěrečnou zprávou, kterou vzala vláda na vědomí.

V témže roce byla vydána první ovětlovací příručka pro obce, problematikou světelného znečištění se začalo v rámci své agendy zabývat Ministerstvo životního prostředí a byl vypsán dotační program na šetrné osvětlení pro obce v národních parcích.

V roce 2019 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno metodické doporučení pro hodnotitele EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) vztahující se k osvětlení a rušivému světlu.

V roce 2020 se konalo veřejné slyšení na půdě Senátu Parlamentu ČR na téma světelného znečištění.

V roce 2021 byla vydána druhá verze osvětlovací příručky pro obce a světelné znečištění bylo zahrnuto do státní politiky životního prostředí.

V roce 2022 byl v rámci evropského Programu obnovy spuštěn dotační titul pro veřejné osvětlení, který obsahuje povinná kritéria pro šetrné osvětlení (zákaz svícení nad horizont, horní limit pro CCT...). V rámci českého předsednictví Radě EU se v Brně konal mezinárodní seminář zaměřený na světelné znečištění a jeho řešení v jednotlivých zemích EU, kterého se zúčastnili zástupci více než 20 zemí.

Naše aktivity dále pokračují, s cílem účinně chránit noční prostředí v ČR při respektování požadavků moderní společnosti a zachování výhod, které nám umělé osvětlení v noci přináší.