Reklamní osvětlení

Reklamní osvětlení představuje spolu s osvětlením průmyslových a obchodních center významný a rychle rostoucí zdroj světelného znečištění. Cílem reklamy je upoutat pozornost, pokud možno co nejširšího okolí, což je často v přímém rozporu se snahou co nejméně narušovat okolní prostředí. Proto by provozovatelé venkovní reklamy měli učinit opatření, která alespoň omezí dopady na noční prostředí. Existuje hned několik oblastí, ve kterých má reklamní osvětlení prostor ke zlepšení.

Česká republika patří k zemím s největší koncentrací billboardů

Česká republika patří k zemím s největší koncentrací billboardů, z nichž je mnoho nasvícených po celou noc. Jaký má smysl reklama, na kterou se nikdo nedívá? Taková zátěž nočního prostředí je zcela zbytečná. Foto: Michal Bareš

Intenzita reklamního osvětlení by měla být přizpůsobená okolnímu prostředí. V praxi to znamená, že by jas nasvícených reklamních nosičů či zařízení neměl výrazně převyšovat úroveň jasů v okolí. V rušném centru velkého města s vysokou úrovní osvětlení je přijatelná i taková reklama, která by v obytné zóně nebo dokonce ve volné krajině byla nepatřičná a rušivá. V případě reklamy umístěné v blízkosti silnic a dálnic znamená nepřiměřeně silné nasvícení významné riziko pro bezpečnost provozu. Základní vodítko pro konkrétní případy mohou poskytnout technické normy, které upravují maximální přípustné hodnoty jasu reklamních ploch na různých místech. Tyto limity by v žádném případě neměly být překračovány! V případě nápisů a reklamních znaků je vhodné dát přednost zdůraznění obrysů před celoplošným nasvícením.

V pozdních nočních hodinách, kdy je zásah cílové skupiny minimální, je vhodné reklamní osvětlení ztlumit nebo zcela vypnout. To se týká zejména instalací umístěných v obytných zónách, kde může docházet k obtěžování obyvatel a také instalací ve volné krajině. Zvláštní pozornost je třeba věnovat reklamním LED panelům, které by měly být v nočních hodinách přepnuty do statického režimu a měl by být patřičným způsobem ztlumen jejich jas.

Světlomety osvětlující reklamní plochy je třeba instalovat zásadně na horní okraj konstrukce tak, aby osvětlovaly vždy shora dolů! Jiné způsoby (osvětlení zespodu či ze strany) jsou významným zdrojem zcela zbytečného světelného znečištění. Světlomety je vhodné vybavit clonami či stínítky tak, aby světlo nesměřovalo mimo osvětlovanou plochu, zejména nachází-li se v blízkosti dalších budov, silnice, či citlivé přírodní lokality (les, vodní plochy).

Lasery a silné světelné svazky směřující mimo reklamní plochu jsou extrémním příkladem světelného znečištění, zvláště ty, které míří směrem do oblohy. Představují vždy radikální zásah do nočního prostředí a jejich používání by mělo být omezeno pouze na zcela výjimečné příležitosti. Vždy by mělo být předem důkladně zváženo, zda jejich použitím nemůže dojít k ohrožení leteckého provozu, živočichů (např. migrujícího ptactva) či astronomických pozorování (v blízkosti hvězdáren). Pravidelné provozování takového osvětlení je krajně nevhodné, vůči okolí bezohledné a obvykle se setkává se silnou nevolí obyvatel v okolí.

“Pokud vás vlastník obtěžuje nadměrným světelným znečištěním, jedná se slovy občanského zákoníku o nepřiměřené imise.” 

Právní úprava tzv. sousedských vztahů je obsažena v § 1013 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Ten stanoví: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že světlo vniká na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise (světlo) na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“